جمعی از مداحان استان ایلام با استاندار ایلام دیدار وگفتگو کردند

بسیج مداحان:رئیس بسیج مداحان ایلام به همراه جمعی از مداحان استان ایلام با استاندار ایلام دیدار کردند

در این دیدار مهدی کریمی رئیس سازمان بسیج مداحان استان ایلام با تشکر از توجه استاندار ایلام به مقوله دینی ومداحان گفت:جامعه  مداحی استانی ایلام نیازمند حمایت وتوجه بیشتری از سوی نهادهای فرهنگی استان می باشد.

رئیس سازمان بسیج مداحان در ادامه به مشکلات فرهنگی وبه ویژه مشکلات جامعه مداحان اشاره کرد وگفت:نباید از تاثیر گذاری این قشردرجامعه وبه خصوص جوانان غافل شد.

در ادامه حجت الاسلام محمد رضا جوهری مسئول آموزش وتربیت بسیج سپاه امیرالمومنین ایلام نیز درسخنانی افزود:هماهنگی وهمیاری دستگاههای فرهنگی درهمکاری با جامعه مداحی می تواندنقش مهم وتاثیرگذاری درجامعه بگذارد واز استاندار خواستار حکایت بیشتر ازجامعه مداحان شد.