مداحان بسیجی ایلامی طومار گزاره برگ ملی هسته ای را امضاء کردند.

بسیج مداحان: طومار مواضع ملت ایران در قبال مذاکرات هسته ای با نام ” گزاره برگ ملت ایران” همزمان با سراسر کشور در ایلام و در حاشیه مراسم ماهانه مداحان ایلامی امضاء شد.

این گزاره برگ که در مراسم ماهانه ونشست مداحان استان ایلام رونمایی شد، شامل شش بند اصولی در مورد مذاکرات هسته ای است.

در بخشی از بیانیه دلیل انتشار این گزاره برگ آماده است: ” آنها حتی در مذاکرات اخیر هم نارو زدند و با وجود اینکه هیئت ایرانی با صرفنظر کردن از بعضی حقوق امتیازات مهمی را به آنها داد، آن نمک نشناس ها با انتشار گزاره برگ آمریکایی زیر همه توافقات زدند و همانطور که وزیر خارجه ایران گفت : فکت شیت آمریکایی دروغ است و در همین ارتباط و برای اطمینان از نتایج مذاکرات ما وظیفه خودمان می دانیم که گزاره برگ ملی خود را در مقابل گذاره برگ جعلی آمریکا منتشر کنیم تا همه ی مردم جهان واقعیت را بدانند و معلوم باشد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید مقصر آمریکاست.”

گفتنی است این گزاره برگ در روزهای آتی برای قضاوت و تائید در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گرفته و امضاء خواهد شد.